Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem: agritechhub.pl; www.agritechhub.com („Serwis”).
 2. Właścicielem Serwisu i Administratorem Danych Osobowych jest AgriTech Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, ul. B. Dobrzańskiego 3, Lublin 20-262 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614551 , NIP: 9462659784, REGON: 364283438 , zwana dalej „AgriTech Hub”.
 3. Dane osobowe zbierane przez AgriTech Hub za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również ogólnym rozporządzeniem RODO.
 4. AgriTech Hub dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis.

 

CEL ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. AgriTech Hub zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, które posiadają zdolność prawną, określanych na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Użytkownikami Serwisu.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są zbierane w przypadku korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie (dostępnego w zakładce Zgłoś swój projekt) w celu zgłoszenia projektu („Usługa formularza kontaktowego”). Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku skorzystania z Usługi formularza kontaktowego w celu zgłoszenia projektu Użytkownik Serwisu podaje następujące dane:

  a. imię i nazwisko;
  b. adres e-mail;
  c. numer telefonu
  d. nazwę firmy
  e. informacje o reprezentowanym przez niego projekcie (m.in. nazwę, stronę internetową, opis projektu, informacje finansowe).

 1. Podczas korzystania z Serwisu mogą być zbierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu.
 2. Przekazanie danych osobowych do AgriTech Hub podczas korzystania z Serwisu jest dobrowolne.
 3. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. AgriTech Hub nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

UDOSTĘPNIANIE I RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta AgriTech Hub przy prowadzeniu Serwisu. W przypadku przekazania danych dostawcy, odbywa się to zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, a więc na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa członkowskiego.
 2. AgriTech Hub korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie AgriTech Hub. Mogą to być m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w serwisie internetowym.
 3. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 1. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być również Narodowe Centrum Badań i rozwoju (NCBR) w związku z umowami o finansowanie w ramach Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, a także inne upoważnione podmioty w celach związanych z rozliczaniem projektów, prowadzeniem akcji promocyjnych i marketingowych.
 1. AgriTech Hub nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich. W przypadku gdy zajdzie taka konieczność odbędzie się to w sposób bezpieczny. W tym zakresie AgriTech Hub będzie opierał się na:

  a. standardowych klauzulach umownych przyjętych w ramach Unii Europejskiej (dotyczą one przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy celem zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych);
  b. umowie EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności), która chroni dane osobowe przekazywane do Stanów Zjednoczonych.

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. W przypadku skierowania żądania AgriTech Hub udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH WYNIKAJĄCE Z RODO

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących jej danych, które znajdują się w posiadaniu AgriTech Hub, a także do informacji m.in. o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 3. usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 4. w sytuacjach prawem przewidzianych – żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
 5. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od AgriTech Hub w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych AgriTech Hub – na potrzeby własne lub innego administratora danych;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu AgriTech Hub;
 7. w sytuacjach prawem przewidzianych – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 8. wycofania swojej zgody w dowolnym czasie, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO w AgriTech Hub wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych został utworzony dedykowany adres:
dpo@agritechhub.pl

Jednocześnie informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy również poprzez adres korespondencyjny :

Inspektor Ochrony Danych

AgriTech Hub Sp. z o.o.
Grzybowska 62
00-844 Warszawa

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu, których odczytanie jest możliwe jedynie przez Serwis lub użytkownika urządzenia; Serwis nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o Użytkownikach Serwisu i ich preferencjach. Pliki „cookies” oraz adres IP, za pomocą którego „cookies” zostało zapisane na danym urządzeniu, nie są wiązane z konkretnymi osobami fizycznymi. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:

 1. personalizację wyświetlanych w Serwisie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb Użytkownika Serwisu;
 2. tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu.

Serwis używa dwóch rodzajów ciasteczek:

 1. sesyjnych, które pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
 2. stałych, które pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

Użytkownik Serwisu ma możliwość wyłączenia obsługi plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej.