Zrównoważony rozwój

Oświadczenie dotyczące polityki AgriTech Hub ASI Sp. z o.o.
w zakresie zrównoważonych inwestycji

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR”) AgriTech Hub Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („AgriTech Hub”) jest jednocześnie uczestnikiem rynku finansowego oraz produktem finansowym.

Informacja strategiach wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 Rozporządzenia SFDR),

AgriTech Hub Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o. jest wewnętrznie zarządzaną alternatywną spółką inwestycyjną realizującą przy współudziale z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju program BRIdge Alfa. AgriTech Hub nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. AgriTech Hub zakończył działalność inwestycyjną (osiągnął docelową liczbę inwestycji), a wszystkie obecne działania są ukierunkowane na zarządzanie portfelem.

Strategia inwestycyjna AgriTech Hub była ukierunkowana na wspieranie projektów badawczo-rozwojowych (dalej: „Projekty B+R”), opartych na własności intelektualnej, pochodzących głównie ze środowisk naukowych. 

Ze względu na charakter zakresu inwestycyjnego AgriTech Hub, skupiającego się na spółkach we wczesnym stadium rozwoju wykorzystujących innowacyjne technologie, często brakuje ustalonych metodologii i danych historycznych służących do pomiaru pozytywnego wpływu, co uniemożliwia w sposób skwantyfikowany uwzględnianie ich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, a tym samym AgriTech Hub nie posiada strategii wprowadzenia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. 

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że podstawowym celem naszych działań jest zapewnienie inwestorom AgriTech Hub jak najlepszego wyniku inwestycyjnego.

 

Informacja o podejściu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 4 Rozporządzenia SFDR)

Wartość inwestycji AgriTech Hub w jeden Projekt (20% inwestycji kapitałowej oraz 80% grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, łącznie do 1.000.000 zł) oraz docelowa zrealizowana ilość inwestycji (24 Podmioty) powoduje, że w ocenie AgriTech Hub nie ma to istotnego wpływu na powstanie czynników zrównoważonego rozwoju. W związku z powyższym, w chwili obecnej, AgriTech Hub nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

 

Informacja o podejściu do zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń do działań ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz aktualizacji polityki wynagrodzeń (art. 5 Rozporządzenia SFDR)

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, AgriTech Hub nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki wynagrodzeń, o której mowa w art. 23 ust. 1 tej dyrektywy. W związku z powyższym, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, AgriTech Hub nie zapewnia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Informacja o podejściu do oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z dokonywanych inwestycji (art. 6 Rozporządzenia SFDR) oraz podejście do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 7 Rozporządzenia SFDR)

Portfel inwestycyjny AgriTech Hub osiągnął docelową liczbę inwestycji. Jednocześnie wartość inwestycji AgriTech Hub w jeden Projekt (20% inwestycji kapitałowej oraz 80% grantu, łącznie do 1.000.000 zł) oraz docelowa zrealizowana ilość inwestycji (24 Podmioty) powoduje, że w ocenie AgriTech Hub nie ma to istotnego wpływu na powstanie czynników zrównoważonego rozwoju. Inwestycje w ramach tego produktu finansowego (ASI) nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

W związku z osiągnięciem docelowej liczby inwestycji, AgriTech Hub nie poszukuje nowych inwestorów zainteresowanych objęciem jego udziałów. Jednocześnie AgriTech Hub zapewni przed przystąpieniem nowych inwestorów do ASI wywiązanie się z obowiązków, o których mowa w art. 6 SFDR.

Informacja w zakresie promowania aspektu środowiskowego lub społecznego oraz zrównoważonych inwestycji (art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1 Rozporządzenia SFDR)

AgriTech Hub nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), ani  produktów finansowych mających na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu Rozporządzenia SFDR. 

Aktualizacja informacji publikowanych na stronie (art. 3, art. 5, art. 10 SFDR)

AgriTech Hub nie wyklucza rewizji podejścia określonego w niniejszym dokumencie, co będzie się wiązało z aktualizacją niniejszego dokumentu. W takim przypadku informacje publikowane zgodnie z art. 3, 5 lub 10 Rozporządzenia SFDR będą na bieżąco aktualizowane wraz z zrozumiałym wyjaśnieniem takich zmian (art. 12 Rozporządzenia SFDR).

387536717_1025298698622070_6083920214214121406_n